Polityka prywatności oraz cookies.

§ 1. Wstęp

 1. Poniższe paragrafy dotyczą zasad użytkowania strony internetowej „SK” Biura Obrotu Nieruchomościami w dalszej części w skrócie zwanego SK Nieruchomości wraz z podstronami oraz powiązanymi podmiotami znajdującej się pod adresem internetowym www.sknieruchomosci.pl zwanej w dalszej części Portalem.
 2. Używanie niniejszego Portalu (również w rozumieniu przeglądania) oznacza akceptację dla poniższych zasad i zgodę na podporządkowanie się im bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. Użytkownik nie akceptujący w części bądź całości poniższych zasad proszony jest o natychmiastowe opuszczenie Portalu biura SK Nieruchomości publikowanego pod adresem www.sknieruchomosci.pl.

§ 2. Prawa autorskie i pokrewne.

 1. Materiały używane i pokazane na Portalu włączając w to układ graficzny, rozwiązania technologiczne, elementy interaktywne, teksty, filmy, zdjęcia, ilustracje, wszelkie animacje w tym flash oraz gif, grafikę trójwymiarową, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła w rozumieniu ustawy, logo, znaki towarowe i handlowe stanowią własność SK Nieruchomości lub podmiotów powiązanych, o ile nie wskazano inaczej lub są własnością osób/podmiotów trzecich.
 2. Wszystkie materiały wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu zwane dalej Zasobami są chronione (bez ograniczeń czasowych i/lub terytorialnych) prawem autorskim i/lub prawami pokrewnymi, w tym w szczególności prawami o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie części i/lub całości Zasobów bez pisemnej zgody SK Nieruchomości do dowolnych celów.
 4. Naruszenie zasad użytkowania Portalu i/lub wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie Zasobów bez zgody SK Nieruchomości będzie ścigane karnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w rażących przypadkach SK Nieruchomości wystąpi z powództwem cywilnym przeciwko podmiotom/osobom naruszającym przepisy prawa i/lub zasady uczciwej konkurencji.

§ 3. Przechowywanie danych.

 1. Podczas wizyty podmiotu/osoby na Portalu, SK Nieruchomości otrzymuje i zachowuje następujące dane: nazwa domeny, adres IP poprzez które nastąpiło podłączenie do Internetu, datę i godzinę wejścia na Portal.
 2. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celach własnych, w tym do mierzenia aktywności Portalu i liczby odwiedzin, oraz w celu zachowania bezpieczeństwa zawartości Portalu.
 3. Dane te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i są ogólnie dostępne w momencie wizyty podmiotu/osoby na Portalu.

Polityka prywatności

  W związku z realizacją zapytania związanego z naszą działalnością za pośrednictwem poczty elektronicznej, innych portali z ogłoszeniami, naszego Portalu, telefonu lub kontaktu osobistego, posiadamy Państwa dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku informacyjnego, niniejszym podajemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń). .
  Administratorem Państwa danych osobowych jest: "SK" Biuro Obrotu Nieruchomościami Sylwia Kicińska, ul. A.Mickiewicza 13/1, 65-001 Zielona Góra, NIP 9291572785.
  Kontakt z administratorem jest możliwy w poniższy sposób:
 1. w formie pisemnej pod adresem "SK" Biuro Obrotu Nieruchomościami Sylwia Kicińska, ul. A.Mickiewicza 13/1, 65-001 Zielona Góra
 2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 662 134 973.
 3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@sknieruchomosci.pl
  Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży, kupna, wynajmu, najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa, który jest wymagany przepisami prawa (w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 12 miesięcy) od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy).
  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oferowania finansowania zakupu nieruchomości. W ramach realizacji usługi odbiorcami Państwa danych będą pracownicy Administratora danych osobowych upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Administratora danych osobowych, inne podmioty wspierające, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, firmy dostarczające narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych), inni pośrednicy współpracujący i notariusze, inne podmioty działające w ramach współpracy w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, których dane znajdują się pod adresem internetowym: www.sknieruchomosci.pl
  Jako Klienci mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W przypadku gdy przy przetwarzaniu danych Administrator danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii.
  W przypadku pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki pików cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@sknieruchomosci.pl.
Rozumiem Ta strona używa cookies. Więcej informacji.